Skip to product information
1 of 1

Da Yuan Circle

Chinese Polestar Astrology: PART 2

Chinese Polestar Astrology: PART 2

Regular price $395.00 USD
Regular price Sale price $395.00 USD
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

22hr 15min, 481MB zip archive containing mp3s.

  1. Star Power
  2. Zi Wei and Tian Ji
  3. Tai Yang and Wu Qu
  4. Lian Zhen Tian Fu
  5. Tai Yin and Tan Lang
  6. Ju Men, Tian Xiang and Tian Liang
  7. Qi Sha and Po Jun
  8. Wen Chang and Wen Qu
View full details